DollArt

Festivāls

 

Leļļu Mākslas muzejs

Leļļu Mākslas muzejs 2012. gada sākumā zaudējot telpas, nolēma jaunas nemeklēt, bet pagaidām savu darbību turpināt rīkojot ceļojošas izstādes, meistarklases un sadarbībā ar mākslas darbnīcu „Dizaina elementi” turpinās interjera dizaina priekšmetu, suvenīru un dāvanu ražošanu. Arī turpmāk ir plānots piedalīties  starptautiskās  leļļu mākslas  izstādēs un rīkot tās Latvijā!

Leļļu mākslas muzeja vēsture.

Leļļu Mākslas muzeja privātā kolekcija pieder māksliniecei Inārai Liepai un viņas ģimenei - tā ir izveidojusies vairāk , kā 20 gadu garumā. Tajā ir lelles, rotaļlietas, sadzīves priekšmeti  sākot no 1820.gada līdz mūsdienām. Tas ir Latvijas iedzīvotāju bērnības mantojums, kurš atspoguļo attiecīgā perioda kultūru, stilu un sadzīves tradīcijas. Kolekcijā ir eksponāti no Latvijas, Vācijas Francijas, ASV, Krievijas un daudzām citām valstīm. Neskatoties uz to , ka esam zaudējuši muzeja telpas –kolekcija arvien tiek papildināta ar jauniem eksponātiem un tie ir arī  Latvijas iedzīvotāju dāvinājumi .

Šobrīd ir izveidota muzeja ekspozīcijas izstāde „Kofermājiņu ceļojums”, kura tiek aicināta uz dažādām Eiropas valstīm ,lai piedalītos Latvijas kultūras un mākslas projektos. Sīkāka informācija par izstādes ceļojumu sadaļā –izstādes.

Sirsnīgs paldies visiem Leļļu Mākslas muzeja draugiem,  atbalstītājiem tuvās un tālās zemēs  par to,  ka bijāt un esat kopā ar mums! Šis atbalsts mums ir ļoti nozīmīgs –tas palīdz  palikt uzticīgiem savam mērķim un turpināt iesākto darbu- saglabāt Latvijas bērnības mantojumu  un nodot to tālāk nākamajām paaudzēm !

Patiesā cieņā,
Ināra Liepa

 

Музей  искусства кукол

Музей кукольного искусства, в начале 2012 года потеряв свои помещения, принял решение не искать новые, а временно продолжить свою работу в форме передвижных выставок и мастер-классов, а также производства предметов дизайна интерьеров, сувениров и подарков в сотрудничестве с художественной мастерской „ Dizaina elementi” («Элементы дизайна»).В планах – продолжать участвовать в международных выставках кукольного искусства, а также намечаетца их организация в Латвии.

История музея  искусства кукол

Частная коллекция музея  искусства кукол , принадлежащая художнице Инаре Лиепе и ее семье, собиралась на протяжении более чем 20 лет и включает в себя куклы, игрушки,одежду,  предметы быта разных времен – с 1820 года до наших дней. Это наследие детства жителей Латвии, которое отражает культуру, стиль и бытовые традиции соответствующего периода. В коллекции есть экспонаты из Латвии, Германии, Франции, США, России и многих других стран. Несмотря на то, что мы потеряли помещения музея, коллекция продолжает пополняться новыми экспонатами, в том числе и подарками от жителей Латвии и других стран.

В настоящее время составлена выставка экспонатов музея под названием «Путешествие чемоданных домиков», которую приглашают посетить различные страны Европы и принять участие в проектах, посвященных культуре и искусству Латвии. Более подробная информация об ее перемещениях приведена в разделе «Выставки».

Большое спасибо всем близким и далеким друзьям музея  искусства кукол, всем, кто был и остается рядом с нами! Ваша поддержка очень важна для нас, она помогает оставаться верными своим целям и продолжать начатую работу – сохранять наследие детсва  Латвий и передавать его следующим поколениям.

С глубоким уважением,
Инара Лиепа

 

The Doll Art Museum

The Doll Art Museum left its premises in 2012 and reformed its operation by organising travelling expositions, master classes and manufacturing of design items, souvenirs and gifts in cooperation with the art studio “The Elements of Design”. The museum will participate in international doll art exhibitions also in future and organise such expositions in Latvia.

The Doll Art Museum history

The Doll Art Museum’s private collection is owned by the artist Ināra Liepa and her family. The collection is formed during more than 20 years time and includes dolls, toys as household items starting from the year 1820 till nowadays. It is the childhood heritage of the people of Latvia and it reflects the culture, style and traditions of the respective time period. The collection features items made in Latvia, Germany, USA, Russia and many other countries. Disregarding the fact that the museum has lost its premises, the collection is constantly supplemented by new items – many of them are gifts of the Latvian people.

The museum is currently offering the travelling exhibition "Suitcase Home Trip" that is exhibited in many countries across Europe within the framework of the Latvian culture and art projects. For more detailed information please visit the section exhibitions.

I am grateful to all friends and sponsors of the Doll Art Museum, near and far, for your support and contribution. This support is essential for us – it helps to fulfil our dreams and to reach our goals of maintaining the childhood heritage of the Latvian people and to pass it on to the next generations.

Sincerely,
Ināra Liepa